,

příspěvková organizace

Osobní asistence

Poslání

Službu osobní asistence poskytujeme lidem s tělesným a kombinovaným postižením, aby lidé, kteří tuto službu využívají, mohli žít stejným způsobem jako jejich vrstevníci. Pomáhat klientovi v činnostech, které nemůže vykonávat samostatně, dopomáhat mu při rozvoji osobnosti a uspokojování biologických i sociálních potřeb. Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere.

 

Cíle, principy, cílová skupina

 

cile

- umožnit klientovi žít v přirozeném prostředí – doma, případně s využitím dalších zdrojů /rodina, domácí zdravotní péče a další služby/

- umožnit zajištění běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo věk

- podpořit při rozvíjení nebo zachování schopnosti a dovednosti klienta

- podpořit klienta v hledání možnosti seberealizace a zapojení do volnočasových aktivit

- poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni

 

principy

- pomoc a podpora klienta v jeho přirozeném prostředí

- individuální přístup ke klientovi

- respektování názorů, přání a požadavků klienta

- respektování soukromí klienta

- dodržování mlčenlivosti

 

cílová skupina

klienti od narození do 30 let

osoby s kombinovaným postižením

osoby s mentálním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby s zdravotním postižením

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s chronickým onemocněním

 

nabízené činnosti

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  / pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek , pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík/

- pomoc při osobní hygieně /pomoc při koupání, sprchování, pomoc při použití WC/

- pomoc při zajištění stravy /pomoc při přípravě jídla a pití/

- pomoc při zajištění chodu domácnosti / pomoc s úklidem a udržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky /

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti /pomoc a podpora rodině v péči o dítě, podpora a pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování /

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím /doprovázení do školy, k lékaři, na zájmové aktivity, do zaměstnání../

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí /pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí /

 

Jednání se zájemcem o službu

- zájemce zkontaktuje pracovníka a domluví si schůzku

- pracovník poskytne klientovi informace o poskytování služby

- zájemce vyplní žádost o poskytnutí služby

- pracovník provede sociální šetření u zájemce doma

- zájemce je seznámen s pravidly poskytování služby, právy a povinnostmi

- na základě doporučení sociálního pracovníka a rozhodnutí ředitele je či není sepsána smlouva se zájemcem o službu

- v případě odmítnutí je zájemce písemně informován včetně odůvodnění

 

Uzavírání smlouvy se zájemcem o službu

- smlouva stanovuje bližší podmínky poskytování služby

- smlouva je uzavírána s ohledem na potřeby a cíle klienta a možnosti poskytovatele

- smlouva vymezuje práva a povinnosti obou zúčastněných stran

- smlouva je vyhotovena písemně, ve dvou dvou stejnopisech

- smlouva je uzavřena podpisem ředitele poskytovatele a žadatele, opatrovníka nebo zákonného zástupce

 

Úhrada za poskytování služby

Úhrada je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., za hodinu poskytnuté osobní asistence.

 

Stížnosti

- každý klient má možnost vyjádřit svou nespokojenost

- stížnost může podat klient, zákonný zástupce či jiný zástupce, který bude klienta při při vyřizování stížnosti zastupovat

- stížnost lze podat osobnímu asistentovi, sociální pracovnici, řediteli, zřizovateli nebo nezávislému orgánu

- stížnost lze podat ústně či písemně

- stížnost je vyřízena písemně do 30 dnů od podání žádosti

 

Důvody ukončení poskytování služby

- smlouva může být ukončena dohodou obou stran ke sjednanému termínu

- klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 30 dní

- poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže klient porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, výpovědní lhůta činí 7 dní

 

Pracovní doba

službu poskytujeme denně od 7.00 hod. do 19.00 hod. / nebo po domluvě dle potřeb klienta /

 

Kapacita

maximální okamžitá kapacita služby jsou 2 klienti

 

Působnost

PO1 Jilemnice,Víchová n.Jiz., Martinice v Krk., Mříčná, Horní Branná,Křižlice,Poniklá, Roztoky u Jilemnice,Peřimov,Studenec

 

 

© Dětské centrum Jilemnice 2019
TOPlist